Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018!

Ett spännande upphandlingsår!

För upphandlingsintresserade har år 2018 levererat. Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Förenklingsutredningen) har den 14 juni lämnat sitt betänkande, EU-domstolen har i juni hållit förhandling i målet Konkurrensverket mot SJ där Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har begärt förhandsavgörande, det har meddelats flera intressanta avgöranden från EU-domstolen och från HFD i upphandlingsmål och Högsta domstolen (HD) har just meddelat prövningstillstånd i ett skadeståndsmål som rör offentlig upphandling. Regeringen verkar även särskilt intresserad av den ideella sektorn med flera pågående utredningar m.m. som behandlar dess möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Samtidigt har Förvaltningsrätten i Göteborg den 29 juni 2018 meddelat dom i målet om Idéellt Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Konkurrensverket och Alingsås kommun (mål nr 7530/17). Domen blev att de tjänster som ingick i det aktuella IOP utgjorde upphandlingspliktiga tjänster som ska konkurrensutsättas i enlighet med bestämmelserna i LOU. Upphandlingsskadeavgiften hamnade på 5 miljoner kronor. Det ska bli spännande att se om Alingsås kommun väljer att överklaga till Kammarrätten.

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har alltså lämnat sitt betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44) till regeringen. I betänkandet föreslås att upphandlande myndigheter och enheter själva ska få bestämma hur varje upphandling under tröskelvärdena ska genomföras, så länge informationen om upplägget är tydlig. Lagstiftningen ska ange ramarna för de upphandlande myndigheternas och enheternas handlingsutrymme och det ska finnas skyddsregler för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Det ska dessutom bli enklare att tillåta leverantörer att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud. De sociala och andra särskilda tjänsterna, bland annat välfärdstjänsterna, ska få direktupphandlas upp till ett värde om ca sju miljoner kronor om året, vilket enligt utredningen ger upphandlande myndigheter och enheter stor flexibilitet. Enligt utredningen underlättar förslagen för små och lokala företag och idéburna organisationer att delta i upphandlingarna och erhålla kontrakt. För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader. Lagändringarna föreslås träda i kraft sommaren 2019.

Utredningens förslag ska nu remissbehandlas, är du intresserad och har synpunkter, passa på att meddela dem till regeringen/Finansdepartementet. Alla intresserade har rätt att lämna yttrande över regeringens remisser, oavsett om du är en privatperson eller representerar en organisation.

Upphandlingskonferensen 2018, som går av stapeln den 15-16 november 2018 på nyrenoverade Clarion Hotel Sign i Stockholm, är färdigplanerad! Alla sex Key Note Speakers och de 15 seminarierna med alla 45 talare och 15 moderatorer är fastställda, se www.upphandlingskonferensen2018.se. Vad som faktiskt kommer att behandlas på de olika seminarierna presenteras från mitten av augusti löpande fram till ca en månad innan konferensen. Alla föredrag filmas och videorna användas på kurserna i offentlig upphandling vid Juridicum på Stockholms universitet. På Upphandlingskonferensen 2018 kommer vi även att dela ut UrT:s uppsatsstipendium.

UrT brinner för högre utbildning i ämnet offentlig upphandling. År 2017 instiftade tidskriften därför ett uppsatspris på 15 000 kr som går till årets bästa uppsats i offentlig upphandling, UrT:s uppsatsstipendium. Är du student som vill publicera din uppsats i artikelform eller vill vara med och ansöka om uppsatsstipendiet är du välkommen att kontakta redaktionen.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

Glad sommar!

Andrea Sundstrand

 

 

 

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS