Upphandlingsrättslig Tidskrift

Det finns ett antal juridiska tidskrifter i Sverige. Det finns emellertid hittills ingen akademisk tidskrift som specifikt behandlar frågorna kring offentlig upphandling. Bristen på vetenskapligt arbete på området är stort - 20 år efter att regelverket trätt i kraft finns i Sverige endast en rättsvetenskaplig akademisk avhandling i ämnet. Den stora betydelse rättsområdet har, som dessutom konstant ökar, innebär ett allt större behov av forskning i form av avhandlingar och rättsvetenskapliga artiklar. Rättsområdet är härutöver utsatt för stora, regelbundna, förändringar, vilka i sin tur ger behov av än fler rättsvetenskapliga undersökningar och analyser.

UrT är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift som ges ut av en ideell förening - Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift. Syftet med UrT är att tillhandahålla en tidskrift som enbart inriktar sig på frågor om offentlig upphandling. UrT kommer att i första hand innehålla artiklar om rättsvetenskapliga frågeställningar inom ämnet offentlig upphandling. Det finns emellertid inget hinder för att tidskriften även kommer att innehålla artiklar om t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.

UrT har bl.a. erhållit ett bidrag på 120 000 kr av Stiftelsen Fakultetslitteratur vid Stockholms universitet. Bidraget möjliggör utgivningen av det första numret och täcker kostnaderna för layout, hemsida och marknadsföring. UrT vill därför rikta ett stort tack till Stiftelsen Fakultetslitteratur för det generösa bidraget.