Nyheter

Svensk rätt

Nytt - Upphandlingsmyndigheten

Den nya myndigheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, invigdes av civilminister Ardalan Shekarabi den 1 september 2015. Myndigheten är en enrådighetsmyndighet men ska få ett insynsråd av experter som bistår myndigheten. Generaldirektör är Ann-Christin Nyqvist och chefsjurist är Anders Asplund. Upphandlingsmyndigheten höll sin första informationskonferens den 16 september 2015 inför ca 400 deltagare och presenterade sin omfattande stödverksamhet inom offentlig upphandling. Mer information om myndighetens verksamhet och filmer från informationskonferensen återfinns på myndighetens hemsida, upphandlingsmyndigheten.se.

Kollektivavtal m.m.

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal med särskild utredare professor Niklas Bruun lämnade den 1 september över delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) till regeringen. Delbetänkandet är på remiss och eventuella synpunkter ska lämnas i början av november 2015. Utredningen fick den 28 augusti 2015 ett tilläggsuppdrag, nämligen att analysera de unionsrättsliga förutsättningarna för Sverige att ratificera ILO:s konvention nr 94, vilken innehåller regler om arbetsrätt. Om konventionen bedöms kunna ratificeras av Sverige, ska utredaren även föreslå hur bestämmelserna i de nya kommande upphandlingslagarna ska anpassas till konventionen. Uppdraget enligt tilläggsdirektiven ska redovisas senast den 1 mars 2016 (Dir. 2015:90).

Vinster i välfärden

Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden m.m. har fått förlängd tid så att hela utredningen nu ska slutredovisas den 1 november 2016 (Dir. 2015:100). Tidigare skulle slutsatser avseende bestämmelserna i LOV-lagarna redovisas per den 1 november 2015.

Etableringslotsar

Regeringen föreslår i proposition 2015/16:30 att kravet på Arbetsförmedlingen att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upphöra att gälla. I propositionen föreslås att kravet ska upphöra att gälla per den 1 januari 2016.

Ökad sysselsättning

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att vid offentlig upphandling arbeta för ökad sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därmed bidra till en minskad arbetslöshet (Dnr: Fi2015/3404 (delvis)). Det ska ske genom att Trafikverket ska ställa krav på sysselsättning i dess upphandlingar.

EU-rätt

Kommissionen om upphandling i samband med flyktingkrisen

Kommissionen har i samband med flyktingströmmen till Europa publicerat ett meddelande avseende de upphandlingsrättsliga problem som medlemsstaternas myndigheter ställs inför. Enligt kommissionens meddelande kan medlemsstaterna använda undantaget i upphandlingsdirektiven om händelser som inte går att förutse och således använda förhandlat förfarande utan annonsering vid akuta anskaffningar av förnödenheter och boendeformer till de flyktingar som kommer, se ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SV/1-2015-454-SV-F1-1.PDF.
Kommissionen poängterar att det förhandlande förfarandet utan annonsering kan användas vid akuta händelser, men att de vanliga upphandlingsförfarandena ska tillämpas för att tillgodose olika behov hos flyktingar när situationen med flyktingmottagandet börjat bli mer översiktlig.