Väsentlig ändring av offentliga byggentreprenadkontrakt och ÄTA-arbeten

Det finns ingen upphandlingsrättslig regel som behandlar förbudet mot väsentliga ändringar av offentliga kontrakt, varken i direktiv eller i lag. Däremot har förbudet aktualiserats i flera avgöranden från EU-domstolen de senaste åren.Syftet med upphandlingsdirektiven3 är att undanröja hinder mot den fria rörligheten och skydda de, inom medlemsstaterna etablerade, ekonomiska aktörernas intressen. Leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader i samtliga medlemsstater ska således kunna konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt. Öppna förfaranden där alla aktörer på marknaden behandlas lika förväntas leda till god konkurrens och ökad tillväxt. För att uppfylla öppenhetsprincipen ska föremålet för upphandlingen vara klart definierat för att leverantörerna ska kunna lämna så konkurrenskraftiga anbud som möjligt. Det finns annars en risk för att potentiella leverantörer diskrimineras om föremålet för den ursprungliga upphandlingen ändras till att omfatta varor, tjänster eller byggentreprenader som inte uttryckligen fanns med vid annonseringen av upphandlingen.

Anna Wahlgren
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 376
År: 
2015