Kvalitetsutvärdering och budgivning vid offentlig upphandling

Ett vanligt argument för att accentuera det viktiga med forskning om offentlig upphandling är dess relativt stora andel av offentliga utgifter. Den står för i storleksordningen 15–201 procent av BNP, och därför är det viktigt att det är en effektiv process där den upphandlande enheten får den bäst lämpade produkten med hänsyn till budget. En grundläggande princip med avsikt att uppnå detta är att tillse att alla företag, stiftelser och andra budgivare har samma möjligheter att lämna anbud i upphandlingen och behandlas lika i utvärderingsprocessen. Min avhandling består av fem artiklar som förhoppningsvis kan bidra till en bättre förståelse av vissa aspekter av offentlig upphandling. Vi testar en enkel metod för att uppskatta kostnaden för att bjuda i en upphandling, testar den och jämför resultatet med andra metoder. I en annan studie undersöker jag hur utvärdering av kvalitet relativt lägsta-pris påverkar små- och medelstora företags möjligheter att buda och vinna kontrakt i offentlig upphandling, där resultaten visar att kvalitetsutvärdering inte ökar små- och medelstora företags chanser. I en ytterligare artikel undersöker jag utifrån ekonomisk teori vad som påverkar budgivare att överpröva tilldelningsbeslut, där resultaten visar att budgivaren som kommer på andra plats har en betydligt högre sannolikhet att överpröva utvärderingen samt förekomst av free-riding inom överprövningar. Slutligen visar jag tillsammans med andra forskare att rumslig ekonometri kan användas för att bekräfta kartellbeteende inom upphandlingsauktioner, vilket är en metod som inte tidigare har använts för att undersöka karteller.

Johan Stake
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 362
År: 
2015