Fortsatta oklarheter på talerättens område – en betraktelse från en praktiker, eller talerätt inom upphandlingsområdet – ett område som behöver tydliggöras

Det har gått mer fem och ett halvt år sedan Högsta förvaltningsdomstolen meddelade
sin dom i det s.k. Arqdesign-målet, dvs. i HFD 2011 ref. 29. När den
domen meddelades, i plenum, tyckte jag som praktiker på upphandlingsområdet
att rättsläget var tämligen klarlagt. Domen i plenum ändrar rättsläget på så vis att
den avviker från vad som framkommit i tidigare avgörande, RÅ 2007 not. 131.
I RÅ 2007 not. 131 ansågs en leverantör inte kunna överklaga en dom i vilken
en annan leverantör utpekats som vinnare i domslutet (”upphandlingen skulle
rättas på så sätt att leverantör X skulle tilldelas uppdraget”).2
En leverantör som negativt berördes i ett upphandlingsmål – på så vis att
leverantörens anbud skulle uteslutas3 från det fortsatta upphandlingsförfarandet
– skulle dels beredas en möjlighet att yttra sig i pågående överprövningsmål och
dels ha en rätt att överklaga domen. Om så inte skedde skulle det kunna vara
en grund för återförvisning av målet till förvaltningsrätten (för att vederbörligen
utreda målet, dvs. låta den negativt berörda leverantören yttra sig).

Anna Ulfsdotter Forssell
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 363
År: 
2016