Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling

Regeringen har i flera sammanhang angett att offentlig upphandling är ett styrmedel som kan användas för att uppnå bl.a. miljö- och hållbarhetsaspekter. Att upphandlande myndigheter ska kunna använda sin köpkraft vid offentlig upphandling och därtill främja miljövänlig innovation och teknik, ange viss miljö- och klimatprestanda, minimera avfall och utsläpp m.m. anses vara en
förutsättning för att nå politiska miljömål.Möjlighet att ställa miljökrav vid offentlig upphandling finns redan i Sverige i dag. Det visar bl.a. det faktum att det finns en förordning om miljöledning
i statliga myndigheter där det framgår att 190 statliga myndigheter ska i den mån en sådan anpassning är möjlig genomföra sina upphandlingar mer miljöanpassat. Vidare har Upphandlingsmyndigheten tagit fram och arbetar med stödverktyg som miljökriterier och andra verktyg samt kriteriebiblioteket och nyttokalkylsverktyg vilka många upphandlande myndigheter använder sig av. De senaste åren har det blivit allt tydligare att många upphandlande myndigheter också vill och ställer mer miljökrav vid upphandlingar. Krav som bl.a. ställs är
att leverantörer ska underteckna upphandlande myndigheters uppförandekoder vad gäller miljömässigt ansvarstagande i offentlig upphandling, att leverantörer ska vara certifierade enligt viss standard eller likvärdigt, att innehållet i en viss standardvara inte får innehålla vissa ämnen och att viss teknik ska vara miljösmart. Åliggandena är oftast förenade med en skyldighet för myndigheten att följa upp leverantörens efterlevnad av kraven. I dag kan miljökrav ställas i upphandlingar t.ex. som kvalificeringskrav, krav på varan eller tjänsten och i tekniska specifikationer,
tilldelningskriterium eller ett särskilt kontraktsvillkor

Catharina Piper
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 329
År: 
2016