Direkt effekt vid överprövning av koncessioner

Det behöver knappast nämnas för denna tidskrifts läsare att Sverige är försenat med genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven. Den rättsliga verkan av
det försenade genomförandet har behandlats i en serie rapporter och i ett stort antal artiklar i såväl denna tidskrift som andra publikationer.1
Bekant för denna tidskrifts läsare torde också vara att de huvudsakliga rättsverkningarna av ett försenat genomförande är det som kallas direktivkonform
tolkning respektive direkt effekt. Direktivkonform tolkning kan kort beskrivas som en skyldighet för nationell domstol att så långt som möjligt tolka nationell
lagstiftning i ljuset av de icke-genomförda direktiven så att dessas ändamål och syften så långt som möjligt förverkligas.

Erik Olsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 309
År: 
2016