Stora ambitioner – men knappast några förbättringar för småföretagen

Ett av de viktigaste och mest framträdande argumenten när EU-kommissionen inledde arbetet med att utarbeta nya upphandlingsdirektiv var att i än högre
utsträckning öppna den offentliga marknaden för små och medelstora företag (SME). Problembeskrivningen var tydlig: det existerande regelverket var krångligt
och oflexibelt och det krävdes såväl expertkompetens som omfattande resurser för att delta i offentlig upphandling. Lagstiftningsarbetets ambition var att skapa
enklare, tydligare och mer flexibla regler som skulle underlätta för Europas småföretag, öka konkurrensen och öppna upp för innovation och nytänkande. Det
var en mycket välkommen ambition och den grönbok som drog upp visionen fick positivt genmäle av såväl företagsrepresentanter som företrädare för offentliga
inköpssverige.1 I skäl 2 till LOU-direktivet (direktiv 2014/24/EU) anges följaktligen syftet att reglerna ska ses över och moderniseras, i syfte att använda
offentliga medel effektivare, i synnerhet genom att underlätta SME:s deltagande i offentlig upphandling.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Erik Edström
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 382
År: 
2016