Direktupphandling på grund av synnerlig brådska

I skrivande stund är beslutet i riksdagen avseende prop. 2015/2016:195 Nytt regelverk om upphandling återigen framskjutet till för närvarande slutet av november 2016. Det nya direktivet 2014/24, som ska införlivas i svensk rätt, innebär dock ingen materiell skillnad från tidigare avseende möjligheten att åberopa synnerlig brådska för att direktupphandla. I huvudsak kan den synnerliga brådskan uppstå i två situationer, dels de force majeure-liknande händelserna som den upphandlande myndigheten omöjligt kan planera för, dels vid en överprövning som den måste
planera för. Frågan är hur lång process en upphandlande myndighet måste planera för och när under en utdragen överprövningsprocess som rätten att använda synnerlig brådska för direktupphandling upphör.

Karin Peedu
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 270
År: 
2016