Ändringar av kontrakt och ramavtal

EU:s upphandlingsdirektiv och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) har allt sedan dessas tillkomst haft ett tydligt fokus på upphandlingsprocessen.
Vad som föregår upphandlingen och vad som sker när upphandlingen är avslutad har lämnats i det närmaste oreglerat av lagstiftaren. Det kan tyckas
märkligt att direktiven inte innehåller några regler som uttryckligen tar sikte på hur ett kontrakt eller ett ramavtal får hanteras då det är tecknat. Det är en
ordning som i viss uträckning har ändrats i de nya direktiven.

Magnus Nilsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 259
År: 
2016