Verksamhetskriteriet – varifrån får – eller måste – intäkterna komma för att kriteriet ska vara uppfyllt?

Den s.k. Teckaldoktrinen och dess tillämpning innebärandes ett undantag för upphandlingsplikt avseende köp av varor, tjänster och byggentreprenader mellan
upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall utgör ett av de mer komplexa delområdena inom rättsområdet offentlig upphandling, inte minst beroende på
avsaknaden av lag- och direktivfästa regler. I princip helt sprungen ur EU-domstolens rättspraxis har doktrinen nu emellertid kodifieras – om än i förtydligad och
lätt modifierad form – i det nya EU-direktivet för klassisk sektor (2014/24/EU) samt i det nya försörjningsdirektivet (2014/25/EU). En av komponenterna i
Teckaldoktrinen, det s.k. verksamhetskriteriet, har behandlats i betydligt mindre utsträckning i såväl europeisk som nationell rättspraxis än de andra kriterierna i
doktrinen, framförallt det s.k. kontrollkriteriet, och får anses vara ett kriterium vars framtida tillämpning och omfattning – delvis står skrivet i stjärnorna och är
omgärdad av en betydande osäkerhet, till förfång för upphandlande myndigheter och enheter över hela Europa.

Per-Ola Bergqvist
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 373
År: 
2016