Inköpscentralens nya roller, förfaranden och arbetssätt

Samordnad upphandling har funnits som företeelse under flera decennier även om begreppet inköpscentral dök upp i svensk lagstiftning först år 2010. I Sverige
samordnas upphandlingar på nationell, regional och lokal nivå. Det finns inköpsamverkan som är både tillfällig och permanent till sin karaktär. De nationella
aktörerna – Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral AB – är exempel på samordning av permanent karaktär. Dessa aktörer samordnar delar av statliga respektive kommunala aktörers inköp och deras ramavtal omsätter ca 20 miljarder kronor årligen. Det finns också nationella inköpscentraler, exempelvis HBV och Värmek, som upphandlar varor och tjänster
för aktörer som bedriver en viss typ av verksamhet. På regional nivå finns bland annat Upphandlingsbolaget i Göteborg och Inköp Gävleborg, som tillhandahåller
ramavtal för lokala aktörer. Inköpscentraler bedrivs i både offentlig- och privaträttsliga former, exempelvis av statliga myndigheter, kommunalförbund, kommunala bolag m.m.

Åsa Edman
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 353
År: 
2016