Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar

Upphandlande myndigheters och enheters beaktande av så kallade sociala krav i upphandlingar har föranlett stor debatt på senare tid. Diskussionen om de rättsliga förutsättningarna för sådana krav respektive hur kraven ska utformas har varit intensiv och inte så sällan präglats av motsatta uppfattningar. En av de frågeställningar som aktualiserats avser möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att ställa krav på att vinnande anbudsgivare ska göra inbetalningar till sina anställdas pensioner respektive säkerställa att personalen omfattas av olika försäkringar.

Kristoffer Sällfors
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 393
År: 
2016