CSR-krav i offentlig upphandling

CSR – eller Corporate Social Responsibility – kan översättas till ”företags sociala ansvar” på svenska. Men vad innebär egentligen detta begrepp? Och vad har det med offentlig upphandling att göra? För att svara på den första frågan finns det ett antal olika definitioner att utgå från. EU-kommissionen har definierat CSR som ”företagens ansvar för sin påverkan på samhället”,1. Kommissionen har även angett att företag kan vara socialt ansvarsfulla genom att följa lagar och integrera sociala, miljömässiga, etiska, konsument- och mänskliga rättigheter i sin affärsstrategi och sin verksamhet.2 Kommissionens definition förefaller vara relativt vedertagen (i vart fall inom EU). Det råder dock viss begreppsförvirring när det kommer till definitionen av CSR och många företag väljer helt enkelt att skapa sin egen definition av vad begreppet innehåller. Begrepp som verkar användas närmast synonymt med CSR är ”hållbarhet” eller ”socialt ansvarstagande” respektive ”samhällsansvar”. I artikeln har jag valt att tolka begreppet CSR som de åtgärder ett företag vidtar på frivillig basis – ”det lilla extra”. Att ett företag som bedriver verksamhet där starka kemikalier hanteras därför iakttar miljöskyddsregler och hanterar avfall och restprodukter på ett visst sätt är enligt mig knappast CSR-arbete. Det är snarare en förutsättning för att företaget ska få bedriva sin verksamhet. Annorlunda uttryckt anser jag att de åtgärder ett företag vidtar i syfte att erhålla erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande, eller för att helt enkelt inte bryta

Sara-Li Olovsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 179
År: 
2017