ESPD och krav på bevis

Ett uttalat syfte med de nya upphandlingsdirektiven är att minska den administrativa bördan för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer vid offentlig upphandling. Ytterligare ett syfte är att elektronisk kommunikation ska möjliggöra ett enklare marknadstillträde för små och medelstora företag såväl nationellt som inom EU. Som ett led i detta arbete har det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD1) inrättats. ESPD är ett företags egen försäkran om dess lämplighet och kvalifikationer för att delta i offentliga upphandlingsförfaranden. Med lämplighet avses dels att leverantörer inte befinner sig i någon sådan situation som kan föranleda uteslutning, dels att de uppfyller de ställda kvalificeringskraven. En konsekvens är vikten av att identifiera de bevis som är kopplade till uteslutning och kvalificering av leverantörer. ESPD finns på alla EU-språk och ska användas som preliminär bevisning för uppfyllandet av de krav som ställs på leverantörer vid offentliga upphandlingsförfaranden inom EU. I Sverige benämns ESPD som en “egen försäkran”.2 För att den egna försäkran ska ha den rättsverkan som föreskrivs i upphandlingsdirektiven måste den emellertid lämnas i det standardformulär för ESPD som EU-kommissionen fastställt.3 Egen försäkran har stora likheter med det tidigare bruket av sanningsförsäkran och andra typer av självdeklarationer med svar på krav som anbudsgivare intygar på heder och samvete. Denna artikel belyser ESPD-formulärets tillämpning, omfattning och hantering i förhållande till senaste rättspraxis på temat krav och bevis. När det kommer till själva hanteringen handlar det i mångt och mycket om att tydliggöra krav och säkerställa hanteringen av bevis i samband med leverantörskvalificeringen. Mot bakgrund av den strikta tillämpningen av upphandlande myndigheters möjlighet att förtydliga och komplettera anbud blir det onekligen intressant att se om, och i så fall på vilket sätt, den praktiska hanteringen av anbud som inte uppfyller ställda krav på bevisning kommer att påverkas framöver.

Johan Stern
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 163
År: 
2017