Avtalsändringar i offentlig upphandling

De upphandlingsrättsliga direktiven som trädde ikraft år 2014 innehåller bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar upphandlade kontrakt får ändras utan att det anses som ett nytt kontrakt som kräver en ny upphandling.1 Syftet med bestämmelserna är att klargöra under vilka omständigheter ett kontrakt får ändras under dess fullgörande.2 Regleringen om ändringar av kontrakt består av en huvudregel som innebär att ändringar är otillåtna samt ett antal undantag från huvudregeln. I ett antal av undantagen framgår att en ändring, för att vara tillåten, inte får medföra att kontraktets övergripande karaktär ändras.3 Det innebär att den som avser att ändra ett kontrakt med stöd av någon av de aktuella ändringsgrunderna måste kunna avgöra vilka omständigheter som medför en ändring av kontraktets övergripande karaktär.4 Vad begreppet innebär och vilka begränsningar i möjligheten att ändra ett kontrakt det är avsett att ha är emellertid oklart. Ämnet för artikeln är att utreda den rättsliga innebörden av begreppet övergripande karaktär.

Magnus Mårtensson
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 47
År: 
2018