Ogiltighet i upphandlingsrätten – innebörd och följder vid otillåten ändring

Leverantörer som anser sig förfördelade, i förhållande till den leverantör som har tilldelats ett avtal efter upphandling, har sedan ändringsdirektivet1 ett nytt kraftfullt verktyg för att åstadkomma upprättelse.2 De upphandlingsrättsliga rättsmedlen är inte längre begränsade till möjligheten att angripa upphandlingsproceduren som sådan, utan i dag kan även den civilrättsliga giltigheten av det efterföljande avtalet angripas. Rättsmedlen har inte bara utsträckts till att omfatta den omedelbara perioden efter avtalstecknandet utan de är tillgängliga under hela avtalsperioden, varje gång parterna förfogar över avtalet på ett sätt som förfördelar potentiella konkurrenter till den leverantör som är part till avtalet. Ogiltighet i upphandlingsreglerna väcker intressanta frågor rörande förhållandet mellan det upphandlingsrättsliga syftet och de civilrättsliga följderna. Vad som händer med ett avtal som ogiltigförklaras är inte givet, särskilt inte när grunden för ogiltighet uppstår efter att avtalet har fått löpa en tid. I det följande ska utredas hur ogiltighet drabbar ett befintligt upphandlat avtal när ogiltigheten grundar sig på en otillåten avtalsändring.

Alex Hunt
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 91
År: 
2018