Offentlig upphandling och sponsring

Under år 2003 genomförde den dåvarande tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, Nämnden för offentlig upphandling (NOU), ett regeringsuppdrag som gick ut på att kartlägga förhållandet mellan bestämmelserna om offentlig upphandling och begreppet sponsring.1 Slutsatserna av uppdraget, som genomfördes av artikelförfattaren, är i högsta grad aktuella även i dag. Rapporten, som dock fallit i glömska, redovisas därför nedan i en omarbetad och uppdaterad version.2 Innan NOU fick uppdraget hade myndigheten redan uttalat sig i två ärenden om upphandlingsreglerna i förhållande till avtal om sponsring. Den 30 maj 2001 tillskrev NOU regeringen i ärende dnr 2001/0115-29 Frågan huruvida sponsringsavtal omfattas av reglerna i LOU. NOU hade funnit att frågorna kring olika typer av sponsringsavtal borde bli föremål för ett klargörande.

Andrea Sundstrand
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 127
År: 
2018