Skyldighet att begära klargöranden av anbud?

Enligt 4 kap 9 § LOU1 får en upphandlande myndighet begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning, eller andra fel i anbudshandlingarna. Bestämmelsen genomför artikel 56.3 i det nya klassiska direktivet 2014/24.2 Emedan 9 kap 8 § ÄLOU3 angav att en upphandlande myndighet fick tillåta rättelse av uppenbara felskrivningar och felräkningar, angav det tidigare upphandlingsdirektivet 2004/18 inga generella bestämmelser för rättelser4. Istället har möjligheten för en upphandlande myndighet att begära rättelser växt fram genom rättspraxis. Införandet av artikel 56.3 får anses vara till en del ett kodifierande av rättspraxis och till en del ett försök att rama in möjligheten till rättelse i lagstiftningen.

Robert Ågren
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 145
År: 
2018