Förenklingsutrednings förslag om rättegångskostnader

Förenklingsutredningen har i sitt betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål” 2 lämnat ett antal förslag på reformer av upphandlingslagstiftningen. Betänkandet innehåller dels förslag om hur reglerna i LOU och LUF som behandlar upphandling under EU:s tröskelvärden och upphandling av de tjänster som anges i lagarnas bilaga  (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras enklare och flexiblare, dels överväganden avseende vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål. Den särskilda utredaren hade uttryckligen getts i uppdrag att föreslå regler om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader och om avgifter för att ansöka om överprövning som ett alternativ eller komplement till regler om processkostnadsansvar i överprövningsmål.

Utredningen har, i enlighet med sitt direktiv, föreslagit att den civilprocessuella huvudregeln att förlorande part bär motpartens rättegångskostnader ska införas även i mål om överprövning av en upphandling och mål om överprövning av ett avtals giltighet. Förslaget skulle, om det genomförs, innebära att den förvaltningsprocessuella huvudregeln av innebörd att parterna alltid bär sina egna kostnader helt och hållet överges avseende överprövningsmål. I artikeln behandlas Förenklingsutredningens förslag om rättegångskostnader i upphandlingsmål.

Erik Gadman
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 199
År: 
2018