Något om upphandlingssamarbete via intern upphandling

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) innehåller ett antal detaljreglerade förfaranden för genomförandet av offentliga anskaffningar. De anvisade förfarandena anses vara uttömmande. LOU innehåller undantagsbestämmelser, vilka ska tillämpas restriktivt. Den upphandlande myndigheten (UM) har bevisbördan för att de omständigheter som medför att undantag kan tillämpas föreligger.

Enligt 7 kap. 3 § LOU gäller för tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal att kontrakt endast får ingås mellan en UM som har identifierats för detta syfte antingen i anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse och en leverantör som är part i ramavtalet. Ett ingånget ramavtal är på detta sätt ett slutet system såväl på användarsidan som på leverantörssidan.

I 3 kap. LOU återfinns undantag för intern upphandling (11-16 §§). Dessa bestämmelser emanerar från EU-domstolens avgöranden i domen Teckal och ett antal andra avgöranden och innebär att i bestämmelserna angivna upphandlingar är undantagna från lagens tillämpningsområde.

Stefan Gustavsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 219
År: 
2018