Möjligheten till en effektiv överprövning när bevisning omfattas av sekretess

Ett av syftena bakom upphandlingslagstiftningen är att säkerställa att leverantörer kan konkurrera på lika villkor. Offentlig upphandling skiljer sig från privat upphandling bland annat just genom att den är offentlig. Vid offentlig upphandling finns det tvingande regler och föreskrifter som leverantörer vanligtvis inte behöver förhålla sig till vid affärer med privata aktörer. För att det ska vara en verklig konkurrens vid en offentlig upphandling krävs att det finns leverantörer som är intresserade att lämna anbud. Att det finns regler avseende sekretess och möjlighet att hemlighålla vissa uppgifter, t.ex. affärshemligheter i samband med anbudsgivning, är sannolikt något som de flesta leverantörer anser inte bara som lämpligt utan även ibland som helt nödvändigt.

Samtidigt måste leverantörer som anser att en upphandling är felaktig kunna tillvarata sin rätt i domstol. Det kan vara svårt att tillvarata sin rätt om de uppgifter som man behöver för att bevisa felaktigheterna inte lämnas ut på grund av sekretess. Denna konflikt och dessa rättsfrågor aktualiseras och ställs på sin spets i domstolarnas hantering av överprövningsmål. Hur bör en domstol hantera dessa frågor? Vilka alternativ står till buds? Hur bör ombuden agera för att säkerställa klientens rätt till en effektiv prövning?

Maria Lidbom
Alexander Rappe
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 239
År: 
2018