Marknadsdialog – ett breddat anslag

Vad är marknadsdialog? I upphandlingssverige används begreppet ofta i den meningen att en upphandlande myndighet inför en upphandling för någon form av dialog med en eller flera leverantörer. Min uppfattning är att det förhärskande synsättet leder till en onödigt snäv begränsning i hur marknadsdialogen betraktas och vad värre är, en alldeles för snäv tillämpning och ofta en för begränsad effekt rent konkret, när marknadsdialog väl ska genomföras i det praktiska upphandlingsarbetet.

En central fråga att ställa sig inför en marknadsdialog är vilka som är marknadens aktörer? Jag menar att det är alla aktörer som på något sätt agerar på marknaden. En marknad består helt uppenbart av köpare och säljare, men många gånger finns även andra aktörer. Det kan vara mellanhänder, mäklare eller återförsäljare som förmedlar det som köps och säljs på marknaden. Det kan även vara olika typer av rådgivare, analytiker eller experter som ger råd till köpare, säljare eller mellanhänder. Inte sällan finns också intresseorganisationer, nätverk och/ eller branschorganisationer som kan bidra med värdefulla insikter.

Magnus Nilsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 259
År: 
2018