Direktupphandling – är inköpen av samma slag?

Direktupphandling är ett icke-direktivstyrt förfarande som får användas i vissa undantagssituationer. I skrivande stund finns det inga formkrav för upphandlingens genomförande och inte heller krav på skriftliga anbud eller annonsering. Direktupphandling omfattar allt från köp som görs över disk till köp där det förekommer mer omfattande kontakter med olika leverantörer och diverse prisjämförelser. Det är således upp till den upphandlande myndigheten att avgöra huruvida en direktupphandling ska konkurrensutsättas.

För att kunna genomföra en tillåten direktupphandling måste den upphandlande myndigheten först fastställa vilken undantagssituation som aktualiseras. En sådan situation kan vara om direktupphandlingen underskrider den så kallade direktupphandlingsgränsen. Av 19 kap. 8 § LOU framgår att värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen, inklusive eventuella options- och förlängningsklausuler. En upphandling får vidare inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i lagen. Den upphandlande myndigheten måste vid beräkningen av värdet inte enbart beakta det aktuella köpet utan även samtliga direktupphandlingar av “samma slag” som har genomförts under räkenskapsåret.

Sara Rezae
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 267
År: 
2018