Kontraktsbegreppet i upphandlingsdirektiven och lagarna

2014 års LOU- och LUF-direktiv genomfördes i svensk rätt genom 2016 års LOU och LUF. Vid Lagrådets behandling av lagrådsremissens lagförslag hade rådet synsättet att upphandlingsrätten i grunden handlar om att tillämpa civilrätt. Detta låg bakom mycket av deras kritik mot upphandlingsdirektiven och förslaget till genomförande av dessa. Lagrådet ansåg det olyckligt att vissa allmänna civilrättsliga uttryck i lagförslagen, bl.a. begreppet kontrakt, användes i en betydelse som avvek från den gängse civilrättsliga innebörden. Det var enligt Lagrådet uppenbart att begreppsbildning och terminologi borde överensstämma mellan upphandlingsrätten och civilrätten.

Lagrådet lämnade ett förslag till utformning av lagtexten där begreppet kontrakt och termen tilldelning av kontrakt helt hade utmönstrats och ersatts med i huvudsak avtal eller upphandling respektive beslut att anta anbud. I varje enskild paragraf skulle det tydligt anges vilken företeelse som paragrafen avsåg, dvs. om det var fråga om att beskriva upphandlingsprocessen, den anskaffning som upphandlingen avser eller det avtal som den upphandlande myndigheten önskar ingå.

Jonatan Wahlberg
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 277
År: 
2018