Några processfrågor i upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

Processrättsliga frågor har under många år haft en framskjuten plats i Högsta förvaltningsdomstolens prejudikatbildning på upphandlingsområdet. Det stora antalet upphandlingsmål i svenska förvaltningsdomstolar ger fortfarande upphov till nya processfrågor som behöver klargöras.

Denna artikel inleds med en kortare genomgång av avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen i upphandlingsmål de senaste tre åren (från hösten 2015 till september 2018) som innehåller ställningstaganden i processfrågor. I artikelns andra del ”recenseras” tre av avgörandena där det enligt min uppfattning finns anledning att vara kritisk till domstolens slutsatser eller motiveringar.

Daniel Wendelsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 287
År: 
2018