Golvprisers tillåtlighet vid offentlig upphandling

Syftet med upphandlingsdirektiven är att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor och således att skydda de ekonomiska aktörers intressen vilka är etablerade i en medlemsstat och som önskar erbjuda varor eller tjänster åt de upphandlande myndigheterna och enheterna i en annan medlemsstat. Offentlig upphandling således om att handlar om att nyttja skattemedel på ett effektivt sätt genom att utnyttja marknadens konkurrens och samtidigt minska risken för korruption och diskriminering. Syftet uppnås genom att reglera hur det offentliga ska gå till väga för att köpa in varor, tjänster och byggentreprenader från utomstående. I Sverige genomförs offentliga upphandlingar för över 700 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 88 procent av Sveriges totala offentliga inköp och närmare 17,5 procent av Sveriges hela bruttonationalprodukt. Sett till hela OECD uppgår den offentliga upphandlingen till omkring 12 procent av den sammanslagna bruttonationalprodukten.

Jesper Linder
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 95
År: 
2019