Referenser – ett verktyg vid kvalificering och utvärdering

Att upphandlande myndigheter anser det vara bekvämt att använda sig av referenser vid kvalificering av leverantörer för att sortera ut agnarna från vetet är väl känt. Genom referenstagningen underlättas möjligheten att försäkra sig om att de leverantörer som väljs inte bara uppfyller de krav på ekonomisk kapacitet som krävs för att utföra uppdraget, utan även att valda leverantörer har teknisk kapacitet och erfarenhet av liknande uppdrag. Användandet av referenser vid kvalificering har uttryckligen reglerats i LOU.1 Många upphandlande myndigheter vill gå längre och inte endast använda referenser vid kvalificeringen utan också använda referenser vid utvärderingen av anbud. Det har däremot varit omstritt och först de senaste åren har det utkristalliserats i vilken omfattning det är tillåtet. Verktygslådan för att välja leverantörer och anbud har härigenom blivit mer innehållsrik, men hur verktyget referenstagning ska användas har inte reglerats i detalj i LOU. Att de grundläggande rättsprinciperna för offentlig upphandling i 4 kap. 1 § LOU ska upprätthållas är en självklarhet, men när referenser får användas, formerna för inhämtande av referenser och tillåtligheten av egna referenser är några frågor som de upphandlande myndigheterna och leverantörerna har fått vända sig till domstolarna för att få besvarade. Denna artikel syftar till att utifrån rättspraxis belysa rättsläget med avseende på användande av referenser vid kvalificering av leverantörer och utvärdering av anbud. Artikel kommer att behandla frågorna när är det tillåtet att använda referenser, hur ska referenser inhämtas och vilka risker finns det för upphandlande myndigheter som begär att leverantörer ska lämna referenser.

Viktoria Edelman
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 231
År: 
2019