Onormalt låga anbud inom offentlig upphandling – teoretisk och praktisk tillämpning

Det är ett känt fenomen att det förekommer en prispress på marknaden inom offentliga upphandlingar. För att vinna upphandlingar pressas anbudspriserna nedåt, till viss del av konkurrens mellan leverantörer, men även som en konsekvens av att priset är allt mer avgörande i offentliga upphandlingar. Anbudspriser på orimligt låga nivåer måste hanteras av upphandlande myndigheter antingen vid utvärderingen av anbuden eller under uppföljning av hur väl upphandlingskontraktet följs. Denna artikel kommer fokusera på anbudsutvärderingen. Jag har arbetat i flera år som föredragande i förvaltningsdomstol med överprövningsmål och därefter var jag anställd vid SKL Kommentus AB som upphandlingskonsult. Där genomförde jag samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. När jag genomförde min första upphandling år 2009 av ”Möbeloch kontorsflytt” valde jag att förkasta ett anbud som onormalt lågt. Anledningen var för att jag förstod att leverantören med största sannolikhet inte skulle leverera i enlighet med avtalet. Det skulle krävas enorma insatser att följa upp avtalet för att försöka säkerställa avtalsenlig leverans och fakturering. En niomånaders domstolsprocess blev följden av mitt beslut, men jag vann processen och gavs rätt i att jag hade förkastat deras anbud. Efter att jag valt att byta sida från att företräda upphandlande myndighet till att istället företräda anbudsgivare och leverantörer fick jag försvara mig som leverantör när upphandlande myndighet bedömt att anbudet var onormalt lågt och därför valt att förkasta det. Jag vann också den processen.

Maria Krantz
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 169
År: 
2019