Ansökan om undantag från LUF-direktivet

En inte oväsentlig del av en upphandlingsjurists tid går åt till att bedöma om upphandlingslagarna är tillämpliga.1 Denna artikel utgör inget undantag till undantagsanalyserandet utan kommer att behandla reglerna om ansökan om undantag från LUF-direktivet.2 Syftet är att göra en regelinventering av dessa betydelsefulla regler som kan leda till att en hel sektor undantas från reglerna i LUF. Ansökan om undantag kan göras av en medlemsstat eller av en upphandlande enhet och förutsätter (1) att den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt i medlemsstaten och (2) att det råder fritt tillträde på marknaden. Artikeln kommer att behandla ansökningsförfarandet och de två rekvisiten i LUF som måste vara uppfyllda för att kommissionen ska bevilja undantag, dvs. ”direkt konkurrensutsatt” och ”marknader med fritt tillträde”. Artikeln kommer även att kortfattat behandla de (hittills) två beviljade svenska ansökningarna om undantag från LUF-direktivet: undantaget för produktion och försäljning av el och undantaget för vissa posttjänster.

Hampus Stefansson
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 119
År: 
2019