Begreppet verksamhetsrisk i definitionen av tjänste- och byggkoncessioner

En koncession skiljer sig från övriga företeelser inom offentlig upphandling genom att leverantören till större delen finansierar driften, och eventuellt byggnationen, av ändamålet för koncessionen. Leverantören återhämtar sedan kostnaderna, och vinster, genom själva utförandet av koncessionskontraktet. Leverantören, koncessionshavaren, får en ersättning för att finansiera etablerandet av en tjänst, eller uppförandet av ett byggnadsverk, genom att få en rättighet att kommersiellt utnyttja de tjänster eller det byggnadsverk som har etablerats. Ett typiska exempel där koncessioner förekommer i Sverige är busshållplatser, där ett reklamföretag får en byggkoncession rörande uppförandet av busshållplatser, och erhåller ensamrätten att sälja reklamaffischer i förbindelse med hållplatserna. Ett annat exempel är då en restauratör får en servicekoncession att driva ett kaffe i ett universitets lokaler där ersättning utgörs av försäljningen i kaféet.

Robert Ågren
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 203
År: 
2019