Skadestånd vid avtals ogiltighet

Ett avtal som ingåtts mellan en upphandlande myndighet och en leverantör kan
enligt 20 kap. 4 § andra punkten lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU) överprövas. Av 20 kap. 13 § LOU följer att ett avtal ska förklaras ogiltigt
bland annat om avtalet har slutits genom en otillåten direktupphandling och om
det slutits i strid med en gällande avtalsspärr. I ingressen till ändringsdirektivet
anges att en otillåten direktupphandling är en av de allvarligaste överträdelserna
av unionslagstiftningen och att effektiva, proportionerliga och avskräckande
sanktioner bör föreskrivas för att bekämpa sådana otillåtna direkttilldelningar.1
Vidare framgår att ogiltighet anses vara det effektivaste sättet för att återupprätta
konkurrens och skapa nya affärsmöjligheter.2
När ett avtal förklaras ogiltigt upphör alla avtalsförpliktelser retroaktivt (ex
tunc) och därför ska som huvudregel samtliga prestationer återgå.3 Ytterligare en
konsekvens av att ett avtal ogiltigförklaras enligt 20 kap. 13 § LOU är att det
kan leda till skadeståndsskyldighet för den upphandlande myndigheten. När
ett avtal ogiltigförklaras kan den leverantör som ingått ett avtal med den upphandlande
myndigheten, den vinnande leverantören, ha ådragit sig kostnader
för att genomföra kontraktet. Det kan röra sig om hyresavtal för lokal, personalkostnader,
hyra av maskiner med mera. När avtalet blir ogiltigförklarat blir
dessa kostnader onyttiga för den vinnande leverantören och den kan dessutom
ha gått miste om intäkter för hela kontraktets fullgörande. Den leverantör som
inte tilldelats avtalet, den förlorande leverantören men som i vissa fall rätteligen
skulle ha tilldelats kontraktet, kan också ha gått miste om förlorade intäkter
till följd av den upphandlande myndighetens överträdelse av LOU. Således kan
både den vinnande leverantören och den förlorande leverantören ha lidit skada
av den upphandlande myndighetens överträdelse av LOU och ha ett intresse av
att väcka en skadeståndstalan.

Elin Nilsson
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 31
År: 
2020