Åberopande av andra företags kapacitet i offentlig upphandling

Får jag åberopa min underleverantörs kapacitet i den här upphandlingen och hur ska jag i sådant fall gå till väga? Eller, får min konkurrent verkligen använda någon annans erfarenhet? Den må komma i många varianter, men frågan om när, var och hur en leverantör får åberopa ett annat företags kapacitet är återkommande från leverantörer som deltar i offentliga upphandlingar. Leverantörer som inte själva uppfyller en upphandlande myndighets kvalificeringskrav i en upphandling har en långtgående rätt att åberopa andra företags kapacitet för att därigenom uppfylla kraven. Möjligheten att åberopa andra företags kapacitet öppnar upp för leverantörer att delta i upphandlingar som de inte på egen hand skulle ha möjlighet att delta i och främjar en ökad konkurrens. Rätten är dock inte obegränsad och det uppkommer ofta en rad frågor om hur leverantören rent praktiskt ska gå till väga vid åberopande av ett annat företags kapacitet och i vilka situationer åberopande får ske. I denna artikel kommer jag att redogöra för främst två frågor som uppkommer i samband med åberopande av extern kapacitet, hur ska åberopandet ske och finns det begränsningar i när det är tillåtet att åberopa extern kapacitet. Vad beträffar den senare kommer jag särskilt att reflektera över om det är möjligt att åberopa kapacitet för att uppfylla krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet

Annika Blomqvist
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 123
År: 
2020