Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade aktiviteten inom ramen för ett upphandlingsärende är sekretessprövning av anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent. Under sekretessprövningen utgörs den upphandlande myndighetens främsta uppgift av att bedöma om handlingar och enskilda skrivningar i ett anbud – som ibland kan omfatta flera tusen sidor – ska sekretessbeläggas, och det utifrån hänsyn till den berörda anbudsgivarens intresse av sekretess och konkurrentens intresse av att få ta del av allmänna handlingar. Att utifrån doktrin eller praxis läsa sig till vilka handlingar och enskilda uppgifter som ska sekretessbeläggas är i princip omöjligt. Avgörande blir snarare hur den enskilda handläggaren hanterar uppgiften med utgångspunkt i dennes erfarenhet och kunskap av att sekretesspröva anbud. Stor betydelse har också den berörde anbudsgivarens synpunkter och motiv till vad som bör sekretessbeläggas.

Anders Nilsson
Anna Nikolina Erikson
Hanna Lundqvist
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 183
År: 
2020