Märkning enligt LOU

Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning.1 Några kända märkningar som i dag är aktuella inom offentlig upphandling är Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Development, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship Council (MSC). I denna artikel beskriver vi de nya bestämmelserna, gällande rätt beträffande märkning i LOU samt vad bestämmelserna har inneburit i praktiken. Sedan den första svenska lagen om offentlig upphandling trädde i kraft år 1994 har utvecklingen avseende miljö- och sociala krav vid offentlig upphandling varit betydande.2 I många år ansågs det inte vara möjligt att ställa miljö- och sociala krav vid offentliga upphandlingar då kraven inte gick att utvärdera i ekonomiska termer, se t.ex. kommissionens tolkningsmeddelande från år 2001.3 EU-domstolen har dock i några avgöranden från 2000-talet, t.ex. i målet Concordia Bus4 och i målet Max Havelaar,5 visat att det går att ställa miljö- och sociala krav vid offentlig upphandling. I avgörandena tillämpades de tidigare upphandlingsdirektiven från år 2004.6 Enligt dessa direktiv var det dock inte möjligt att ställa krav på märkningar vid offentliga upphandlingar.

Catharina Piper
Gustaf Strand
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 153
År: 
2020