Möjligheter och gränser för arbetsmiljökrav i offentlig upphandling

Den här artikeln är den andra i en serie om tre att publiceras där möjligheterna att ställa krav på arbetsmiljö i offentliga upphandlingar granskas. De tre artiklarna utarbetas i forskningsprojektet Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrmedel.1 I en första artikel från år 2019 beskrevs bestämmelserna om arbetsrättsliga hänsyn i unionslagstiftningen i första hand i relation till bestämmelserna om sociala hänsyn och särskilt till bestämmelserna om krav på hänsyn till arbetsmiljön i offentlig upphandling.2 Slutsatsen i artikeln är att det inte per se finns hinder vare sig i unionslagstiftningen eller i svensk lagstiftning mot att ställa arbetsrättsliga krav avseende arbetsmiljö i offentliga upphandlingar. Efter att ha konstaterat att det således är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa sådana krav blir fortsättningen på forskningsprojektet en granskning av om det finns gränser, och i så fall vilka de är, för vilka arbetsmiljökrav som kan och får ställas i en offentlig upphandling.3 I en tredje artikel kommer en internationell jämförelse att presenteras mellan hur ett antal olika länder har löst frågan om arbetsmiljökrav i offentliga upphandlingar.

Andrea Sundstrand
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 101
År: 
2020