Gränsen mellan bidrag och kontrakt vid kommuners finansiering av skyddade boenden

Behovet av stöd- och hjälpinsatser till följd av våld i nära relation är dessvärre relativt stort i Sverige. Av Socialstyrelsens kartläggning av skyddade boenden för våldsutsatta personer framgår att cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn spenderade minst en natt på ett av Sveriges skyddade boenden under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019. Av Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) statistik framgår att det framförallt är kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Kvinnor utsätts också i större utsträckning för upprepat samt grövre våld än män, varför det är främst kvinnor som har behov av att fly sina hem till ett skyddat boende.

Philippa Nilsson
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 89
År: 
2021