Åberopande av annans kapacitet inom EU-rätten

I den här artikeln kommer jag att behandla vad åberopande av annans kapacitet inom offentlig upphandling innebär, när åberopande är möjligt, vad som krävs för att bevisa åberopande och under vilka omständigheter en anbudsgivare kan byta ut åberopat företag. Artikeln kommer att handla om hur åberopandefrågorna regleras på EU-nivå. Det innebär att jag inte, med några få undantag, kommer att beröra nationell rätt. På grund av det kommer jag konsekvent att använda direktivets terminologi, istället för den terminologi som används inom den nationella upphandlingsrätten. Således skriver jag ”urvalskriterier” istället för ”kvalificeringskrav”. När jag citerar källor som använder sig av den nationella terminologin har jag helt enkelt översatt begreppen. De privata aktörerna som deltar i upphandlingsprocessen kallas för ”ekonomiska aktörer”. De delas in i ”anbudsgivare”, som lämnar anbud, och ”stödföretag” som åberopas. Stödföretag är ett begrepp jag har lånat från EU-domstolen.1 Jag kommer vidare att inte beröra de konkurrensrättsliga frågor som kan komma att uppstå i åberopandesammanhang.

Gabriel Michélsen
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 15
År: 
2022