De grundläggande rättsprinciperna vid direktupphandling

Artikeln behandlar de grundläggande rättsprincipernas konsekvenser vid direktupphandling. HFD 2018 ref. 60 slog fast att principerna ger utrymme för stor handlingsfrihet i direktupphandlingar. Prejudikatet besvarar dock inte alla tänkbara frågor, och har ett oklart förhållande till EU-rätten. I artikeln görs därför en analys av både svenska och EU-rättsliga källor i syfte att förmedla en bild av principernas tolkning på området. Slutsatser dras om förhållandet mellan icke-konkurrensutsatta direktupphandlingar och EU-rättens krav på insyn och konkurrens. Vidare kommenteras förbudet mot flagrant olikbehandling i ljuset av en hovrättsdom. Principernas tolkning vid frivilligt annonserade direktupphandlingar diskuteras även utifrån tre särskilda exempel från ordinarie upphandlingsförfaranden.

Elias Lignell
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 47
År: 
2022