Kontrollskyldighet för upphandlande myndigheter

Enligt 4 kap. 10 § 1 p. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ska en upphandlande myndighet innan tilldelning av ett kontrakt kontrollera om leverantören ska uteslutas i enlighet med 13 kap. 1-2 §§ LOU samt kontrollera om leverantören uppfyller de uppställda kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1-5 §§ LOU. Det förstnämnda fallet är tämligen oproblematiskt eftersom det avser de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Föreligger omständigheter som följer av bestämmelsen ska leverantören uteslutas i det fall denne inte ingivit bevis på åtgärder som tillstyrker tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU.1 Därutöver får en upphandlande myndighet göra undantag om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset, se 13 kap. 6 § LOU.

Isac Özcan
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 115
År: 
2022