Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter - en systematiserande probleminventering

Bakgrund om reglerna och argumentationsmiljön 1.1 Lagregleringen som mötesplats för disparata rättstraditioner Upphandlingsjuridiken är ett komplex som förenar EU-rätt, förvaltningsrätt och civilrätt samt även har viss närhet till frågor inom konkurrensrätten. Vid sidan av förfarandereglerna om likvärdig och öppen behandling av leverantörer, är skadeståndsregleringen ett tämligen litet fält, som blott upptar en marginell plats i praxis och litteratur. Skadeståndsfrågorna har dock aktualiserats alltoftare, och de har under 2000-talet (och strax före) belysts i en serie domar från Högsta domstolen, varvid ett antal aspekter efterhand preciserats och nyanserats. Detta får föranleda en enkel inventering av intressanta rättsproblem på både struktur- och detaljnivå. Alltoftare blir det svårt att dra klara gränser mellan offentlig rätt och civilrätt, varför den entydiga inordningen gärna kan få anstå – medan man istället noterar den aktuella rättsfrågans egenheter och dess eventuella influenser från båda dessa områden.2 Eftersom den nuvarande lagstiftningen om offentlig upphandling bygger på EU-rättsliga direktiv, kommer också de europarättsliga principerna kring en fri marknad med fri rörlighet att påverka diskussionen.3

Håkan Andersson
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 11
År: 
2014