HFD 2013 ref. 61

Enligt bestämmelsen i 10 kap. 2 § första stycket fjärde punkten LOU får en upphandlande myndighet utesluta en leverantör som har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, om den upphandlande myndigheten kan visa det. Precis som vid brott avseende yrkesutövningen anges inte i lagtexten vad som avses med allvarligt fel i yrkesutövningen. För bestämmelsen om allvarligt fel i yrkesutövningen finns det dock något mer utförliga förarbeten och praxis än för bestämmelsen om brott i yrkesutövningen.
I beaktandesats 34 i direktiv 2004/18 anges att brott mot lagar, förordningar och kollektivavtal rörande anställningsvillkor och arbetarskydd, på såväl nationell nivå som unionsnivå, som är tillämpliga vid fullgörandet av ett offentligt kontrakt, kan utgöra allvarliga fel i en leverantörs yrkesutövning. På samma sätt kan överträdelser av miljölagstiftning eller otillåten samverkan vid offentlig upphandling som lett till ett beslut med likvärdig effekt som en lagakraftvunnen dom anses utgöra ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Även bristande efterlevnad av nationella bestämmelser för genomförande av EU:s direktiv om lika behandling av arbetstagare, som lett till beslut med likvärdig effekt som en lagakraftvunnen dom, kan betraktas som ett allvarligt fel avseende en leverantörs yrkesutövning. I förarbetena till LOU anges därutöver som exempel att konkurrensbegränsande samarbete mellan anbudsgivare kan utgöra otillåten samverkan vid offentlig upphandling, vilket skulle kunna utgöra ett allvarligt fel.

Andrea Sundstrand
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 110
År: 
2015