Rättsfall från EU-domstolen

2015

C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme

Consorci Sanitarie anmälde sig i en öppen upphandling av tjänster avseende magnetisk resonans kameror för vårdinrättningar som drivs av Corporació de Salut.

C-61/14 Orizzonte Salute

Orizzonte Salute inledde ett förfarande i italiensk domstol avseende den italienska upphandlande myndigheten Aziendas beslut att upphandla vårdtjänster från Associazione infermieristica D & F C

C-269/14 Folkpensionsanstalten

Finska folkpensionsanstalten (FPA) ansvarar för att ge ut ersättning för taxiresor, när ett visst självriskbelopp överstigs, vid sjuktransporter.

C-463/13 Stanley International Betting and Stanleybet Malta

Spelbolaget Stanley International Betting väckte tillsammans med sitt dotterbolag talan mot tilldelning av 2000 koncessionsrättigheter för att bedriva statlig spelverksamhet i Italien.

C-278/14 SC Enterprise Focused Solutions

En upphandlande myndighet upphandlade IT-system och IT-utrustning till ett värde av 58 600 Euro.[1] I förfrågningsunderlaget hade den upp

C-173/14 P Evropaïki Dynamiki mot EMA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten hade upphandlat ramavtal med två olika delområden, rörande databastransaktionshantering.[1] Myndighe

C-601/13 Ambisig

I en upphandling av utbildnings- och rådgivningstjänster rörande fullgörande av ett projekt hade en upphandlande myndighet angett att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle väljas.

C-538/13 eVigilo

En upphandlande myndighet i Litauen upphandlande ett system för att varna och informera allmänheten genom allmän mobiltelefoni.

2014

C-161/13 Idrodinamica Spurgo Velox m.fl.

Acquedotto Pugliese i Italien genomförde en upphandling av avloppsrening i enlighet med försörjningsdirektivet 2004/17.

C-15/13 Datenlotsen Informationssysteme

Det delstatliga Technische Universität Hamburg‑Harburg hade från HIS köpt ett IT-system för högskoleadministration utan att tillämpa reglerna i direktiv 2004/18.

C-470/13 Generali-Providencia Biztosító

Den ungerska konkurrensmyndigheten inledde år 2006 ett förfarande om konkurrensbrott mot försäkringsbolaget Generali angående vissa vertikala avtal bolaget hade tecknat med fordonsåterförsäljare.

C-568/13 Data Medical Service

Regionen Lombardiet upphandlade databehandlingstjänster för extern kvalitetsbedömning av läkemedel.

C-113/13 Spezzino m.fl.

Med grund i nationell rätt tillämpade ASL ett ramavtal vid ingåendet av avtal utan föregående konkurrensutsättning om akut och mycket akut sjuktransport med frivilligorganisationer knutna till ANPA

C-440/13 Croce Amica One Italia

AREU upphandlade med öppet förfarande ett kontrakt avseende sjukvårdsrelaterade vägtransporter.

C-42/13 Cartiera dell’Adda

CEM Ambiante upphandlade borttransportering av papper och kartong från sopsortering av fast kommunalt avfall.

C-549/13 Bundesdruckerei

Stadt Dortmund inledde en upphandling av digitalisering och datakonvertering för stadens stadsplanering.

C-19/13 Fastweb SpA

Det italienska inrikesdepartementet tillämpade ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering med åberopande av att det förelåg tekniska skäl att välja en specifik anbudsgivare, samt att bol

C-213/13 Impresa Pizzarotti

Comune di Bari publicerade ett meddelande om en marknadsundersökning i syfte att uppföra gemensamma byggnader för samtliga domstolar i Bari.

C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

Comune di Milano hade vid en upphandling under tröskelvärdena av underhållsarbeten och installation av intrångsskydd i bostäder krävt att samtliga anbudsgivare intygade att de ”inte hade begått någ

C-574/12 Centro Hospitalar de Setúbal och SUCH

SUCH var en ideell förening i vilken CHS, ett offentligt sjukhus, och andra offentliga och privata vårdinrättningar var medlemmar.