Rättsfall från HFD

2014

HFD 2014 ref. 13 (mål nr 8147-13), meddelad 20 februari 2014.

Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.

HFD 2014 ref. 49 (mål nr 5121-13), meddelad 30 juni 2014.

Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsskadeavgift.

HFD 2014 ref. 69 (mål nr 7021-13) meddelad den 30 oktober 2014

Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling.

2015

HFD 2015 opubl. (mål nr 6331-14) meddelad den 1 oktober 2015

Malmö kommun genomförde en upphandling av företagshälsovård. Feelgood tilldelades kontraktet medan Avonova placerade sig på andra plats. Avonova begärde att få ta del av Feelgoods anbud.