Rättsfall från HFD

2015

HFD 2015 opubl. (mål nr 6331-14) meddelad den 1 oktober 2015

Malmö kommun genomförde en upphandling av företagshälsovård. Feelgood tilldelades kontraktet medan Avonova placerade sig på andra plats. Avonova begärde att få ta del av Feelgoods anbud.

2014

HFD 2014 ref. 13 (mål nr 8147-13), meddelad 20 februari 2014.

Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.

HFD 2014 ref. 49 (mål nr 5121-13), meddelad 30 juni 2014.

Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsskadeavgift.

HFD 2014 ref. 69 (mål nr 7021-13) meddelad den 30 oktober 2014

Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling.